Không có cuốn sách nào hay đối với người dốt, không có tác phẩm nào dỡ đối với người khôn "

Ngày 09 tháng 07 năm 2020

 » Lịch công tác

Năm 2020

Cập nhật lúc : 16:25 07/07/2020  

Tuần 28 năm 2020
Từ ngày 06/07/2020 đến ngày 12/07/2020

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(06/07/2020)

Hoàn thiện nhập cổng thông tin điện tử và cơ sở dữ liệu ngành chất lượng cuối năm (GV)

Rà soát, đối chiếu các biểu mẫu thống kê với các phần mềm (T. Hải; C. Trang; C. Bạch)

Làm danh sách hoàn thành chương trình tiểu học (GVCN K5)

Tập trống Đội khối 4-5 (TPT)

Hoàn thiện nhập cổng thông tin điện tử và cơ sở dữ liệu ngành chất lượng cuối năm (GV)

Phụ đạo học sinh yếu

Rà soát, đối chiếu các biểu mẫu thống kê với các phần mềm (T. Hải; C. Trang; C. Bạch)

Nộp mail Mẫu 1 và Mẫu 3, mẫu 4 (thống kê chất lượng cuối năm) (T. Hải)

Thứ Ba
(07/07/2020)

Họp đánh giá CCVC (CBGVNV)

Làm hồ sơ thi đua đơn vị (T. Hải)

Họp lấy phiếu tín nhiệm cán bộ nguồn (CBGVNV)

Phụ đạo học sinh yếu (GVCN)

Cập nhật học bạ (GVCN)

Làm hồ sơ thi đua đơn vị (T. Hải)

Làm danh sách hoàn thành chương trình tiểu học (GVCN K5)

Tập trống Đội khối 4-5 (TPT)

Thứ Tư
(08/07/2020)

Hoàn thiện báo cáo tổng kết năm học (T. Hải)

Nộp hồ sơ thi đua (C. Phương)

Kiểm kê tài sản

Cập nhật học bạ (GVCN)

 

 

 

 

Cập nhật học bạ (GVCN)

Hoàn thiện báo cáo tổng kết năm học (T. Hải)

 

Thứ Năm
(09/07/2020)

Nộp báo cáo tổng kết năm học (C. Phương)

Cập nhật học bạ (GVCN)

Quyết toán kinh phí Quý II (C. Thao; C. Phương)

Duyệt học bạ khối 1, 2, 3 (C. Vân)

Cập nhật học bạ (GVCN)

Duyệt học bạ khối 1, 2, 3 (C. Vân)

Thứ Sáu
(10/07/2020)

Tổng kết lớp (Theo ca học)

Nộp hồ sơ đánh giá CCVC (C. Phương)

Duyệt học bạ khối 4, 5 (C. Vân)

Duyệt học bạ khối 4, 5 (C. Vân)

Thứ Bảy
(11/07/2020)
Chủ Nhật
(12/07/2020)