Thứ Hai, 06/07/2020

Buổi sáng

Hoàn thiện nhập cổng thông tin điện tử và cơ sở dữ liệu ngành chất lượng cuối năm (GV)

Rà soát, đối chiếu các biểu mẫu thống kê với các phần mềm (T. Hải; C. Trang; C. Bạch)

Làm danh sách hoàn thành chương trình tiểu học (GVCN K5)

Buổi chiều

Tập trống Đội khối 4-5 (TPT)

Hoàn thiện nhập cổng thông tin điện tử và cơ sở dữ liệu ngành chất lượng cuối năm (GV)

Phụ đạo học sinh yếu

Rà soát, đối chiếu các biểu mẫu thống kê với các phần mềm (T. Hải; C. Trang; C. Bạch)

Nộp mail Mẫu 1 và Mẫu 3, mẫu 4 (thống kê chất lượng cuối năm) (T. Hải)

Thứ Ba, 07/07/2020

Buổi sáng

Họp đánh giá CCVC (CBGVNV)

Làm hồ sơ thi đua đơn vị (T. Hải)

Họp lấy phiếu tín nhiệm cán bộ nguồn (CBGVNV)

Buổi chiều

Phụ đạo học sinh yếu (GVCN)

Cập nhật học bạ (GVCN)

Làm hồ sơ thi đua đơn vị (T. Hải)

Làm danh sách hoàn thành chương trình tiểu học (GVCN K5)

Tập trống Đội khối 4-5 (TPT)

Thứ Tư, 08/07/2020

Buổi sáng

Hoàn thiện báo cáo tổng kết năm học (T. Hải)

Nộp hồ sơ thi đua (C. Phương)

Kiểm kê tài sản

Cập nhật học bạ (GVCN)

Buổi chiều

 

 

 

 

Cập nhật học bạ (GVCN)

Hoàn thiện báo cáo tổng kết năm học (T. Hải)

 

Thứ Năm, 09/07/2020

Buổi sáng

Nộp báo cáo tổng kết năm học (C. Phương)

Cập nhật học bạ (GVCN)

Quyết toán kinh phí Quý II (C. Thao; C. Phương)

Duyệt học bạ khối 1, 2, 3 (C. Vân)

Buổi chiều

Cập nhật học bạ (GVCN)

Duyệt học bạ khối 1, 2, 3 (C. Vân)

Thứ Sáu, 10/07/2020

Buổi sáng

Tổng kết lớp (Theo ca học)

Nộp hồ sơ đánh giá CCVC (C. Phương)

Duyệt học bạ khối 4, 5 (C. Vân)

Buổi chiều

Duyệt học bạ khối 4, 5 (C. Vân)